Menu Close

แหล่งเล่นคาสิโนในประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ใกล้ไม่ไกล

แหล่งเล่นคาสิโนในประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ใกล้ไม่ไกล

การวิเคราะห์ปัญหาในระบบเชิงลบ มุมมองในเชิงลบ มองว่าในระบบสังคมไทยเป็นระบบ “บุญนิยม”ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ คนไทยส่วนใหญ่ในประเทศนับถือศาสนาพุทธ การพนันเปรียบเสมือนเชื้อโรคร้ายแรงในมุมมองของศาสนา ซึ่งจะนำมาซึ่งปัญหาสังคมมากมาย คาสิโนจะเป็นตัวทำลายวัฒนธรรมอันดีงามของไทย คาสิโนจะทำลายซึ่งความเชื่อ

เก็บข้อมูลส่วนลดของฟรีปีใหม่ “ของขวัญ”จากทุกโหมดเดินทาง

เพราะหากมองในลักษณะของโครงสร้างหน้าที่นิยมลึกๆ แล้วจะมองเห็นความสัมพันธ์ของเรื่อง เศรษฐกิจ และการเมืองในระดับสูง ที่แฝงได้ด้วยผลประโยชน์มหาศาล และอำนาจของนายทุนข้ามชาติและมีนายทุนทางการเมืองที่จะเข้ามาผูกขาด

มีคาสิโนในประเทศไทย

รัฐจะสามารถนำรายได้นั้นมาทำประโยชน์แก่กิจกรรมสาธารณะต่างๆ ได้ เพื่อที่จะบริหารจัดการโครงการทางสังคมให้เข้มแข็งขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของชาวตะวันตกในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่ต้องเร่งระดมทุน หาวิธีการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ รัฐบาลเห็นว่าควรเปิดคาสิโนให้ถูกกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม เป็นการจัดระเบียบสังคม และรัฐบาลเป็นตัวกลางในการจัดการ รักษาและควบคุมธุรกิจนี้ให้ถูกกฎหมายและนำรายได้มากระจายสู่สังคมอย่างทั่วถึง

เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอน การพนันที่ถูกกฎหมายจึงเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง ทุน นักการเมืองและภาครัฐ เพราะในขณะที่รัฐต้องการสร้างรายได้อันรวดเร็วเพื่อมาชดเชยรายจ่ายที่สูญเสียไปในอดีตและต้องการนำผลประโยชน์ที่ได้มาบริหารจัดการบ้านเมืองให้มี และกระจายรายได้สู่ชุมชนจำนวนหนึ่งเพื่อความมั่นคงทางการเมืองในอนาคต

มีอิทธิพลอันทรงพลังอันหนักแน่นที่จะปฏิเสธได้ยาก เพราะความเชื่อที่ว่า “คาสิโนเป็นศูนย์รวมแห่งความเสื่อมทั้งปวง” ความขัดแย้งทางความคิดในเรื่องการเปิดคาสิโนให้ถูกกฎหมาย สะท้อนให้เห็นมุมมองของคนส่วนใหญ่ที่มองแบบหน้าที่นิยม คือมีมุมมองว่าคาสิโนทำหน้าที่อะไรให้กับสังคมไทย แต่ยังไม่ได้มองถึงความสำคัญในลักษณะของโครงสร้างมากนัก

ฟรีสปินคืออะไร

การวิเคราะห์เชิงระบบในด้านบวก มุมมองในด้านบวกมองว่าการเปิดคาสิโนอย่างถูกกฎหมายเป็นการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ

เมื่อรัฐมีรายได้มากขึ้น ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมดีขึ้น

  • สองรูปแบบหลังควบคุมผลลบต่อชุมชนได้ยาก ยิ่งอยู่ใกล้ชุมชนยิ่งเปิดโอกาสให้คนใน ชุมชนเข้าถึงได้ง่าย ลูกค้าหรือนักพนันส่วนใหญ่จะเป็นคนในท้องถิ่น และเจ้าของคาสิโนส่วน ใหญ่เป็นนักลงทุนนอกชุมชน ดังนั้นการพนันจึงเสมือนเป็นการนำเข้าหรือซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย ดูดซับรายได้ออกไปจากท้องถิ่น ชุมชนและสังคมแทบไม่ได้รับประโยชน์อะไร และที่สำคัญ เมื่อเปิดให้มีคาสิโนถูกกฎหมาย จำนวนนักเล่นพนันจะเพิ่มเร็ว โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน
  • เรื่องเหล่านี้เป็นจริงหรือไม่ เราจะมาพิสูจน์กันด้วยข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่จังหวัด จันทบุรี
  • รูปแบบแรกส่งผลลบต่อชุมชนน้อยที่สุด เพราะคนทั่วไปเข้าถึงยาก และมีข้อดีคือทำให้ มีการสร้างงานทั้งในคาสิโนและธุรกิจอื่นๆในท้องถิ่น เช่นกรณีลาสเวกัส ตั้งอยู่ในทะเลทราย ไม่มีชุมชนเดิมมาก่อน ลูกค้าหรือนักพนันทั้งหมดมาจากที่อื่น ไม่ใช่คนในท้องถิ่น ดังนั้นการ พนันจึงเสมือนเป็นรายได้จากการส่งสินค้าออก ท้องถิ่นไม่ต้องรับผิดชอบต่อปัญหาของนัก พนันที่อาจเกิดขึ้น เพราะลูกค้าหรือนักพนันเอาเงินมาเล่น แล้วเอาปัญหากลับไปบ้านตัวเอง
  • คาสิโนตามแนวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เกิดขึ้นใกล้ จุดผ่านแดนและจุดผ่อนปรน โดยมีเป้าหมายอำนวยความสะดวก สำหรับนักเล่นพนันชาวไทยโดยเฉพาะ และทั้งหมดเปิดให้บริการทั้ง โรงแรมและคาสิโน
  • เฉพาะจังหวัดจันทบุรี พื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา มีคาสิโน หรือชื่อที่เรียกกันทั่วไปว่า “บ่อน” ใน 4 พื้นที่
  • การขยายตัวของธุรกิจคาสิโนตามแนวชายแดนไทย

และความผูกพันกับศาสนา เพราะเป็นข้อขัดแย้งอย่างรุนแรงในเชิงจิตวิทยา เพราะพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติ พระพุทธศาสนาจึงเป็นระบบสำคัญส่วนลึกที่ฝังแน่นอยู่ในโครงสร้างทางสังคมของไทย

คนไทยควรมองปัญหาให้ลึก และหากจะมีการเปิดคาสิโน แห่งขึ้น จะต้องมีการศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังเพื่อหาทางออกร่วมกัน รัฐบาลไม่ควรด่วนสรุป https://www.royal-1688.net/ruby888/ และกระทำทันที ควรมีการทำประชาวิจารย์รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ และในวงกว้าง รับฟังความคิดเห็นของประชาชน มีการทำวิจัยครอบคลุมทุกด้าน วิเคราะห์ผลดี ผลเสียที่จะเกิดขึ้นตามมา

ผลในเชิงลึกนำมาวิเคราะห์ สรุปและเรียนรู้ร่วมกัน จะเป็นหลักประกันที่ดีให้แก่ประเทศไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต สำหรับทางออกในเรื่องนี้ น่าจะสอดรับกับแนวความคิดของ โดนับ แคมเบลล์

วิเคราะห์บอลคู่อื่นๆ